REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

1. „My Good Mood Adrian Dronszczyk” (MGM) z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 35 działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W ramach działalności zajmuje się nauką tańca zgodnie z ofertą i cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: http://goodmood.dance.
2. „Uczestnik” zajęć MGM to osoba która:
a) jest pełnoletnia,
b) w przypadku osób niepełnoletnich uczestnictwo w zajęciach wymaga zgody Opiekuna,
c) zapozna się z niniejszym „Regulaminem”,
d) dokona opłaty za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez MGM jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem do wiadomości wszystkich punktów Regulaminu. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, jest równoznaczne z zapoznaniem się i Przyjęciem do wiadomości Regulaminu przez Opiekunów.

§ 2 Zapisy

1. Zapisy na zajęcia organizowane przez MGM można dokonać:
a) telefonicznie 784 252 512,
b) e-mail’em info@goodmood.dance,
c) osobiście w recepcji MGM,
d) poprzez formularz zapisów dostępny na stronie internetowej http://goodmood.dance
2. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów i wpłat.
3. Osoba która zapisze się na zajęcia, ale nie dokona zapłaty zostaje skreślona z listy Uczestników.
4. MGM ma obowiązek poinformować Uczestnika mailowo, telefonicznie o rozpoczęciu, zamknięciu lub zmianie terminu zajęć organizowanych przez MGM.

§ 3 Opłaty

1. Uczestnik zajęć dokonuje zapłaty za zajęcia organizowane przez MGM:
a) gotówką w recepcji MGM,
b) przelewem na nr rachunku bankowego,
c) Kartą Benefit System (UWAGA: Karty Benefit System honorowane są wyłącznie w przypadku zajęć odbywających się w siedzibie studia na ul. Paderewskiego 35 w Katowicach; nie obejmują zajęć organizowanych w restauracji Stare i Nowe przy ul. Chorzowskiej 7b w Katowicach)
d) Sms OK System.
2. Rodzaje opłat reguluje cennik zamieszczony na stronie internetowej http://goodmood.dance.
3. Uczestnik dokonujący opłaty za pomocą Benefit System OK System jest zobowiązany do każdorazowego okazania dowodu tożsamości w recepcji MGM.
4. Uczestnik który chce otrzymać Fakturę powiadamia recepcję MGM telefonicznie, osobiście lub e-mail do 7 dni od dokonania opłaty.

§ 4 Uczestnictwo w zajęciach

1. MGM jest zobowiązane do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć umieszczonym na stronie internetowej i w siedzibie MGM.
2. Uczestnik zajęć w dniu dokonania opłaty odbiera w recepcji MGM karnet uprawniający go do korzystania z zajęć organizowanych przez MGM, który ma każdorazowo przedstawić w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.
3. Uczestnik zajęć, który przebywa na sali, ale nie dokonał opłaty za zajęcia zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie zajęć.
4. Prowadzący zajęcia ma prawo wyprosić Uczestnika z sali w przypadku, kiedy zachowanie Uczestnika przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz filmowania, rejestrowania zajęć.
6. Uczestnik może korzystać z kamery tylko za zgodą Prowadzącego.

§ 5 Odwoływanie zajęć i zastępstwo

1. MGM zastrzega sobie prawo zorganizowania zastępstwa za Prowadzącego zajęcia.
2. MGM zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w szczególnych przypadkach:
a) w przypadku niewystarczającej liczby uczestników do prowadzenia zajęć (dla zajęć w parach – mniej niż 10 osób, dla zajęć solo – mniej niż 5 osób),
b) braku możliwości zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności Prowadzącego.
3. MGM zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w szczególnych przypadkach:
a) niewystarczającej liczby Uczestników niż minimalna potrzebna do prowadzenia zajęć,
b) zmniejszenia się liczby Uczestników biorących udział w zajęciach poniżej minimalnej do prowadzenia zajęć.
4. W przypadku odwołania zajęć/ rozwiązania grupy Uczestnik z aktywnym karnetem ma prawo do wykorzystania utraconych zajęć w innym terminie ustalonym w recepcji MGM.

§ 6 Bezpieczeństwo

1. MGM nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy MGM.
2. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
3. MGM nie ponosi odpowiedzialności za kontuzję lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników.
4. Uczestnik ma obowiązek zmienić obuwie przed wejściem na salę. W przeciwnym wypadku Prowadzący ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć. Opłata za zajęcia w którym Uczestnik został wyproszony z Sali nie będzie zwracana.
5. Dla bezpieczeństwa i komfortu Uczestnik zmienia strój. Informacji o stosownym stroju udziela Prowadzący lub recepcja.
6. MGM nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na jego terenie.
7. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
8. Osoba zapisująca się na zajęcia przed ich rozpoczęciem powinna skontrolować stan zdrowia.
9. Na terenie MGM obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
10. Uczestnik lub Opiekun Uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne na które narazi MGM powstałe w wyniku jego działania.
11. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP i ppoż oraz zachować czystość a także szanować mienie MGM oraz innych Uczestników.

§ 7 Polityka Prywatności

1. MGM jest Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MGM dla celów organizowania zajęć w ramach prowadzonej działalności.
2. Zgodnie z postanowieniem ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn, zm. Uczestnik może w dowolnym czasie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich zmiany kub usunięcia.
3. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGM Uczestnik lub Opiekun uczestnika wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi prawidłową rejestrację Uczestnika przez MGM.

§ 8 Pozostałe postanowienia

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.